Trang chủ2019-10-23T17:05:10+07:00

NỀN TẢNG DỊCH VỤ HCMGIS

Portal hcmgis

Nền tảng tích hợp và chia sẻ dữ liệu HCMGIS. Xem thêm…

Nền tảng bản đồ HCMGIS. Xem thêm…
Nền tảng thu thập dữ liệu thực địa. Xem thêm…
Nền tảng đăng ký toạ độ và chia sẻ ảnh. Xem thêm…
Nền tảng chia sẻ dữ liệu mở. Xem thêm…
Nền tảng kể chuyện bằng bản đồ. Xem thêm…
Nền tảng gắn thẻ địa lý và chia sẻ ảnh. Xem thêm…
Nền tảng chia sẻ thông tin sự kiện. Xem thêm…
Nền tảng thống kê không gian. Xem thêm…

ỨNG DỤNG GIS CHO SỞ NGÀNH, QUẬN HUYỆN