NỀN TẢNG DỊCH VỤ HCMGIS

#

HCMGIS PORTAL

Nền tảng tích hợp và chia sẻ dữ liệu HCMGIS.

Xem thêm…

#

HCMGIS MAPS

Nền tảng bản đồ HCMGIS.

Xem thêm…

#

HCMGIS GEOSURVEY

Nền tảng thu thập dữ liệu thực địa.

Xem thêm…

#

HCMGIS GEOREFERENCE

Nền tảng đăng ký toạ độ và chia sẻ ảnh.

Xem thêm…

#

HCMGIS OPENDATA

Nền tảng chia sẻ dữ liệu mở.

Xem thêm….

#

HCMGIS STORYMAPS

Nền tảng kể chuyện bằng bản đồ.

Xem thêm…

#

HCMGIS GEOTAG

Nền tảng gắn thẻ địa lý và chia sẻ ảnh.

Xem thêm…

#

HCMGIS GEOEVENTS

Nền tảng chia sẻ thông tin sự kiện.

Xem thêm…

#

HCMGIS GEOSTATS

Nền tảng thống kê không gian.

Xem thêm…

#

HCMGIS POINTCLOUD

Nền tảng chia sẻ dữ liệu đám mây điểm.

Xem thêm…

ỨNG DỤNG GIS CHO SỞ NGÀNH, QUẬN HUYỆN