Trang chủ 2018-09-14T08:40:35+00:00

NỀN TẢNG DỊCH VỤ HCMGIS

Portal hcmgis
Cổng thông tin địa lý HCMGIS Portal cung cấp nền tảng chia sẻ dữ liệu không gian địa lý, tài liệu và bản đồ trong hệ thống HCMGIS. Xem thêm…
HCMGIS Maps tập hợp và hiển thị các lớp dữ liệu từ hệ thống HCMGIS Portal; hỗ trợ công cụ tìm kiếm, thống kê mạnh mẽ theo không gian và thuộc tính. Xem thêm…
HCMGIS GeoSurvey cung cấp nền tảng thiết kế tùy biến cấu trúc, biểu mẫu dữ liệu GIS cần thu thập; quản lý tiến trình triển khai các dự án thu thập dữ liệu GIS thực địa. Xem thêm…
HCMGIS GeoReference cung cấp nền tảng đăng ký tọa độ cho các ảnh raster, đồng thời là cổng thông tin địa lý lưu trữ và chia sẻ các bản đồ đã được nắn chỉnh tọa độ. Xem thêm…
HCMGIS OpenData cung cấp nền tảng chia sẻ dữ liệu và tài liệu GIS mở cho cộng đồng người dùng, phục vụ đào tạo, nghiên cứu và các dự án GIS mang tính cộng đồng. Xem thêm…
HCMGIS StoryMaps cung cấp nền tảng biên tập và trình bày các thông tin liên quan đến vị trí kết hợp sinh động nhiều yếu tố: thông tin mô tả, thông tin đa phương tiện và bản đồ. Xem thêm…

ỨNG DỤNG GIS CHO SỞ NGÀNH, QUẬN HUYỆN