HCMGIS Portal

Mon 19-08-2019

Giới thiệu:
Cổng thông tin địa lý HCMGIS Portal cung cấp nền tảng tích hợp và chia sẻ dữ liệu không gian địa lý, tài liệu và bản đồ trong hệ thống HCMGIS (Hệ thống thông tin Địa lý Tp.HCM). Nhà cung cấp dữ liệu có thể tải các dữ liệu chuyên ngành lên hệ thống, cập nhật thông tin metadata, biên tập hiển thị và chia sẻ dữ liệu. Người dùng khai thác dữ liệu có thể tìm kiếm, truy cập, tải dữ liệu từ hệ thống hoặc khai thác dữ liệu thông qua dịch vụ Web. Mô hình HCMGIS Portal là nền tảng để xây dựng hạ tầng dữ liệu không gian (Spatial Data Infrastructure – SDI), phục vụ tích hợp và chia sẻ dữ liệu, làm cơ sở để triển khai các ứng dụng GIS cấp tỉnh/ thành, khu vực hoặc quốc gia.

Các tính năng chính:

 

Upload và phân quyền dữ liệu

Upload và phân quyền dữ liệu

Cập nhật thông tin metadata

Cập nhật thông tin metadata

Biên tập hiển thị dữ liệu

Biên tập hiển thị dữ liệu

Tìm kiếm dữ liệu

Tìm kiếm dữ liệu

Xem và download dữ liệu

Xem và download dữ liệu

Kết hợp các lớp dữ liệu để tạo bản đồ chuyên đề

Kết hợp các lớp dữ liệu để tạo bản đồ chuyên đề

Tài liệu hướng dẫn sử dụng: