Ứng dụng thuật toán học máy Principal Component Analysis và Random Forest vào phân loại ảnh Viễn thám

Mon 27-03-2023

Thông tin về LULC (Land Use Land Cover) đóng một vai trò quan trọng trong nhiều khía cạnh của cuộc sống, từ khoa học, kinh tế đến chính trị. Thông tin về lớp phủ là cơ sở để xây dựng các ứng dụng kế thừa từ đó ảnh hưởng đến độ chính xác của tất cả các ứng dụng đó. Vì vậy nhu cầu thông tin chính xác và kịp thời về lớp phủ đất đang được đề cao. Chỉ số thể hiện những thay đổi bề ngoài của Trái đất, bất kể là loại nào, là lớp phủ đất. Các nghiên cứu gần đây đã báo cáo rằng việc sử dụng đất / thay đổi lớp phủ (LULC) đang có tác động ngày càng tiêu cực đến các khía cạnh khác nhau của bề mặt Trái đất, chẳng hạn như hệ sinh thái trên cạn, cân bằng nước, đa dạng sinh học và khí hậu.