Công khai quyết toán thu chi 2021

Fri 17-06-2022

Quyết định công khai quyết toán thu chi nguồn NSNN, nguồn khác năm 2021 của Trung tâm Ứng dụng Hệ thống thông tin Địa lý TP.HCM