Ứng dụng các công cụ mô hình hoá hỗ trợ nghiên cứu đô thị

Tue 27-03-2018

TÓM TẮT: Mô phỏng quá trình phát triển không gian đô thị rất có ý nghĩa trong lĩnh vực nghiên cứu đô thị. Ngày nay, với sự phát triển mạnh mẽ của các phần mềm GIS, phần mềm đồ họa 2D/3D, phần mềm mô hình tác nhân, việc mô phỏng được thực hiện dễ dàng và trực quan, giúp người dùng có cái nhìn toàn diện và xuyên suốt quá trình phát triển không gian đô thị, cũng như hỗ trợ các vấn đề nghiên cứu đô thị nói chung.