Quản lý Vùng sản xuất rau Thành phố

Mon 18-12-2017

Giới thiệu:
Hệ thống quản lý vùng sản xuất rau xây dựng cơ sở dữ liệu và ứng dụng GIS phục vụ công tác quản lý và quy hoạch các vùng sản xuất rau an toàn trên địa bàn Thành phố, làm cơ sở triển khai các chiến lược, chính sách và ứng dụng các công nghệ tiên tiến theo hướng xây dựng nền nông nghiệp thông minh và bền vững.

Các tính năng chính:

 

Quản lý các lớp dữ liệu

Quản lý các lớp dữ liệu

Hiển thị bản đồ và xem thông tin vùng rau

Hiển thị bản đồ và xem thông tin vùng rau

Tìm kiếm, cập nhật thông tin vùng rau

Tìm kiếm, cập nhật thông tin vùng rau

Thống kê, báo cáo

Thống kê, báo cáo