http://tlkhcn.hcmgis.vn/

Giới thiệu:
Trang thông tin điện tử chia sẻ cơ sở dữ liệu tiềm lực khoa học và công nghệ nhằm kết nối các tổ chức, phòng thí nghiệm và cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Tính năng:
– Tìm kiếm Phòng thí nghiệm và chuyên gia
– Định vị Phòng thí nghiệm và chuyên gia trên bản đồ.
– Đăng ký phòng thí nghiệm và chuyên gia.
– Thể hiện bản đồ chuyên đề phòng thí nghiệm và chuyên gia