Quản lý Khu Chế xuất và Công nghiệp

Fri 26-05-2017
*     Mục tiêu:
–   Xây dựng hệ thống Webgis phục vụ quản lý và gọi mời đầu tư giúp ban quản lý các khu chế xuất, khu công nghiệp thực hiện hiệu quả công tác nghiệp vụ chuyên ngành.
*     Nội dung:
–   Thiết kế cơ sở dữ liệu hỗ trợ lưu trữ dữ liệu hiện trạng và dữ liệu quy hoạch tại các khu chế xuất, khu công nghiệp
–   Xây dựng hệ thống webgis hỗ trợ công tác quản lý và công tác gọi mời đầu tư
*     Kết quả:
–   Tin học hóa quá trình quản lý tại các khu chế xuất và khu công nghiệp.
–   Công cụ phân tích không gian hỗ trợ hiệu quả công tác quản lý hiện trạng, quản lý quy hoạch phục vụ kêu gọi đầu tư.
–   Xây dựng công cụ vận hành công tác quản lý hiện trạng và quy hoạch với dữ liệu tại 2 khu Tân Thuận và Đông Nam.
–   Xây dựng công cụ thống kê không gian hỗ trợ công tác quy hoạch tại khu Tân Thuận và Đông Nam.
–   Xây dựng và vận hành hệ thống website hoạt động trên Internet http://hepza.hcmgis.vn/ .
*     Hiệu quả:
–   Xây dựng các công cụ phân tích, vận hành tích hợp với các dữ liệu trên hệ thống Website hỗ trợ và phục vụ cho công tác quản lý nền tảng, quy hoạch, kêu gọi và xúc tiến đầu tư, thương mại.