HCMGIS plugin for QGIS3

Tue 27-03-2018

  HCMGIS Plugin for QGIS3 cung cấp một số công cụ xử lý hình học và thuộc tính:

- Basemap: Thêm bản đồ nền Carto, ESRI, Google, OSM Stamen, HCMGIS Aerial Images,...trong QGIS
- HCMGIS OpenData: Download miễn phí dữ liệu GIS từ https://opendata.hcmgis.vn
- Vn-2000 Projections: Định nghĩa hệ tọa độ địa phương cho các tỉnh/ thành ở Việt Nam
-Xử lý không gian:
  • Tạo xương (skeleton/ medial axis/ Centerline) cho đối tượng dạng vùng (mạng giao thông/ sông rạch) (Layer dạng vùng phải ở dạng projected coordinate reference system)
  • Tạo Centerline (tim hẻm, đường phân phối điện/ nước) cho các block nhà (Layer Block nhà phải ở dạng projected coordinate reference system)
  • Tìm cặp điểm gần nhất/ xa nhất cho một tập điểm dựa trên Voronoi Diagram
  • Tìm đường tròn rỗng lớn nhất (không chứa bất cứ điểm nào) của một tập điểm
  • Gộp layers, tách layer.
-Xử lý thuộc tính: Gộp/ tách trường dữ liệu, chuyển đổi font chữ tiếng Việt Unicode <--> TCVN3 <--> Vni-Windows, với các tiện ích IN HOA, Hoa Mỗi Từ, Hoa đầu câu, in thường, khong dau.
- Batch Converter: Chuyển đổi tất cả các file XY (.csv) sang dạng điểm (shapefile) cho thư mục và các thư mục con

Xem HCMGIS trên QGIS Plugins: https://plugins.qgis.org/plugins/HCMGIS/ Cài đặt: trong giao diện QGIS, vào Plugins/Manage and Install Plugins, search HCMGIS và chọn Install Plugin