HCMGIS Opendata

Sat 13-10-2018

Giới thiệu:
HCMGIS OpenData cung cấp nền tảng chia sẻ dữ liệu và tài liệu GIS mở cho cộng đồng, phục vụ đào tạo, nghiên cứu, thử nghiệm và các dự án mang tính cộng đồng. Các lớp dữ liệu GIS, các tài liệu, mã nguồn từ cơ bản đến nâng cao về GIS, viễn thám, GPS và khoa học máy tính (sách, giáo trình, bài báo khoa học,…), được thu thập, biên tập, cập nhật và chia sẻ miễn phí. HCMGIS OpenData hoạt động vì cộng đồng, phát triển nhờ cộng đồng, nhằm kiến tạo môi trường chia sẻ dữ liệu GIS mở, cộng tác và kết nối.

 

Upload dữ liệu, tài liệu

Upload dữ liệu, tài liệu

Biên tập hiển thị dữ liệu

Biên tập hiển thị dữ liệu

Tìm kiếm dữ liệu

Tìm kiếm dữ liệu

Xem và download dữ liệu

Xem và download dữ liệu

Kết hợp các lớp dữ liệu để tạo bản đồ chuyên đề

Kết hợp các lớp dữ liệu để tạo bản đồ chuyên đề

Bình chọn, bình luận, chia sẻ dữ liệu, tài liệu, mã nguồn và bản đồ

Bình chọn, bình luận, chia sẻ dữ liệu, tài liệu, mã nguồn và bản đồ

Tài liệu hướng dẫn sử dụng: