Đào tạo Trực tuyến

Tue 26-12-2017

Hệ thống Đào tạo trực tuyến HCMGIS E-Learning cung cấp các khóa học theo mô hình MOOCs (Massive Open Online Courses), mang đến cơ hội bình đẳng trong tiếp cận giáo dục và đáp ứng nhu cầu học tập của mọi đối tượng người học. Hệ HCMGIS E-Learning đồng thời là kho học liệu mở nhằm phổ biến kiến thức, tuyên truyền chính sách, pháp luật và tổ chức các cuộc thi trực tuyến.

Các tính năng chính:

 

Quản lý khóa học

Quản lý khóa học

Messenger và forum

Messenger và forum

Giám sát học tập

Giám sát học tập

Thống kê, báo cáo

Thống kê, báo cáo

Tích hợp đăng nhập

Tích hợp đăng nhập

Quản trị hệ thống

Quản trị hệ thống