Hội thảo2020-04-16T15:51:35+07:00

Chương trình HCMGIS

HCMGIS Portal

HCMGIS Maps

HCMGIS GeoSurvey

HCMGIS GeoReference

HCMGIS OpenData

HCMGIS StoryMaps

Ứng dụng GIS cho Sở ngành

Ứng dụng GIS cho quận huyện