Ứng dụng công nghệ trong phòng chống COVID-19 tại TP.HCM

Fri 12-03-2021

Ứng dụng công nghệ được xem là một trong những biện pháp hiệu quả để rà soát, chủ động đánh giá công tác phòng, chống dịch bệnh.

Nguồn: HTV