You are here:--HCMGIS plugin for QGIS3

HCMGIS plugin for QGIS3

2018-11-29T08:55:32+00:00

 

HCMGIS Plugin for QGIS3 cung cấp một số công cụ xử lý hình học và thuộc tính:

– Basemap: Thêm bản đồ nền Carto, ESRI, Google, OSM Stamen, HCMGIS Aerial Images,…trong QGIS

– HCMGIS OpenData: Download miễn phí dữ liệu GIS từ https://opendata.hcmgis.vn

– Xử lý không gian:

  • Tạo xương (skeleton/ medial axis/ Centerline) cho đối tượng dạng vùng (mạng giao thông/ sông rạch).
  • Tạo Centerline (tim hẻm, đường phân phối điện/ nước) cho các block nhà.
  • Tìm cặp điểm gần nhất/ xa nhất của một tập điểm dựa trên Voronoi Diagram.
  • Tìm đường tròn rỗng lớn nhất (không chứa bất cứ điểm nào) của một tập điểm.
  • Gộp layers, tách layer.

– Xử lý thuộc tính: Gộp/ tách trường dữ liệu, chuyển đổi font chữ tiếng Việt Unicode <–> TCVN3 <–> Vni-Windows, với các tiện ích IN HOA, Hoa Mỗi Từ, Hoa đầu câu, in thường, khong dau.

Xem HCMGIS trên QGIS Plugins: https://plugins.qgis.org/plugins/HCMGIS/

Cài đặt: trong giao diện QGIS, vào Plugins/Manage and Install Plugins, search HCMGIS và chọn Install Plugin